สินค้า

จุลินทรีย์ SV AEROBIC MICROBES

จุลินทรีย์ SV AEROBIC MICROBES Image

จุลินทรีย์ SV Aerobic Microbes สูตรเข้มข้นพิเศษ

เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพชนิดนํ้า ที่มีประสิทธิ์ภาพสูง aerobic SV-88SV-88 microbes ในการย่อยสลายสารชีวภาพที่เป็นตัวการทําให้นํ้าเสีย และกลิ่นเหม็นหมดสิ้นไป ไม่มีสารพิษตกค้างและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ปลอดภัยกว่าการใช้สารเคมี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากกระบวนการ เทคนิคพิเศษทางชีวภาพ การเพราะเลี้ยงเฉพาะกลุ่มจุลินทรีย์ที่เหมาะกับการบําบัดนํ้าเสีย ปรับปรุงสภาพความสมดุลของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น Biological Treatment หรือที่เรียกว่า การบําบัดนํ้าเสียแบบชีวภาพ การทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย ที่ให้ความสําคัญต่อจุลินทรีย์ SV-88 จะช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มที่ต้องการอากาศให้กับระบบ ทําให้ดึงออกซิเจนมาสงเคราะห์แสงให้กับสาหร่าย ระบบ จะเกิดปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบใช้ออกซิเจน SV-88 มีปริมาณจุลินทรีย์ที่ 10 cfu/ml และมีเอนไซน์หลาย ชนิดที่ช่วยในการย่อยสลายสารอินทรีย์ลดการรวมตัวของสาร อินทรีย์ เช่น ไขมันพืช ไขมันสตว์โปรตีน แป้งและอื่นๆ สามารถใช้งานได้กับระบบบ่อเกรอะ บ่อดักไขมัน บ้านเรือน อาคารต่างๆ จนถึงโรงงานอุตสาหกรรม

 

คุณสมบัติ

ลดค่า BOD และค่า COD ลดกลิ่น ลดตะกอน ลดไขมัน ลดฝ้าบนผิวนํ้า เร่งการย่อยสลายสารอินทรีย์ ไม่มีสารพิษตกค้าง สามารถบําบัดนํ้าเสียได้เร็วขึ้น เนื่องจากจุลินทรีย์มีประสิทธิ์ภาพสูง สามารถที่จะทําการ Start up ระบบบําบัดนําเสียได้อย่างรวดเร็วกว่าปกติ

วิธีใช้

สําหรับนํ้าเสียที่เกิดจากไขมัน โปรตีน แป้งและนํ้าตาล 1. สําหรับเริ่มเดินระบบบําบัดน้ำเสียในครั้งแรกของระบบสระ เติมอากาศ ( Aerated lagoon ) โดยใช้อัตราส่วนจุลินทรีย์ 1 ลิตร ต่อนํ้าเสีย 1,000 ลิตร 2. หลังจากน้ำเสียคงที่แล้ว ใช้อัตราส่วนจุลินทรีย์ 1 ลิตร ต่อนํ้าเสีย 5,000-10,000 ลิตร
nopalert.1977@gmail.com www.nopalert.com  02-928-5880-1

จุลินทรีย์ SV AEROBIC MICROBES

จุลินทรีย์ SV AEROBIC MICROBES Image

จุลินทรีย์ SV Aerobic Microbes สูตรเข้มข้นพิเศษ

เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพชนิดนํ้า ที่มีประสิทธิ์ภาพสูง aerobic SV-88SV-88 microbes ในการย่อยสลายสารชีวภาพที่เป็นตัวการทําให้นํ้าเสีย และกลิ่นเหม็นหมดสิ้นไป ไม่มีสารพิษตกค้างและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ปลอดภัยกว่าการใช้สารเคมี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากกระบวนการ เทคนิคพิเศษทางชีวภาพ การเพราะเลี้ยงเฉพาะกลุ่มจุลินทรีย์ที่เหมาะกับการบําบัดนํ้าเสีย ปรับปรุงสภาพความสมดุลของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น Biological Treatment หรือที่เรียกว่า การบําบัดนํ้าเสียแบบชีวภาพ การทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย ที่ให้ความสําคัญต่อจุลินทรีย์ SV-88 จะช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มที่ต้องการอากาศให้กับระบบ ทําให้ดึงออกซิเจนมาสงเคราะห์แสงให้กับสาหร่าย ระบบ จะเกิดปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบใช้ออกซิเจน SV-88 มีปริมาณจุลินทรีย์ที่ 10 cfu/ml และมีเอนไซน์หลาย ชนิดที่ช่วยในการย่อยสลายสารอินทรีย์ลดการรวมตัวของสาร อินทรีย์ เช่น ไขมันพืช ไขมันสตว์โปรตีน แป้งและอื่นๆ สามารถใช้งานได้กับระบบบ่อเกรอะ บ่อดักไขมัน บ้านเรือน อาคารต่างๆ จนถึงโรงงานอุตสาหกรรม

 

คุณสมบัติ

ลดค่า BOD และค่า COD ลดกลิ่น ลดตะกอน ลดไขมัน ลดฝ้าบนผิวนํ้า เร่งการย่อยสลายสารอินทรีย์ ไม่มีสารพิษตกค้าง สามารถบําบัดนํ้าเสียได้เร็วขึ้น เนื่องจากจุลินทรีย์มีประสิทธิ์ภาพสูง สามารถที่จะทําการ Start up ระบบบําบัดนําเสียได้อย่างรวดเร็วกว่าปกติ

วิธีใช้

สําหรับนํ้าเสียที่เกิดจากไขมัน โปรตีน แป้งและนํ้าตาล 1. สําหรับเริ่มเดินระบบบําบัดน้ำเสียในครั้งแรกของระบบสระ เติมอากาศ ( Aerated lagoon ) โดยใช้อัตราส่วนจุลินทรีย์ 1 ลิตร ต่อนํ้าเสีย 1,000 ลิตร 2. หลังจากน้ำเสียคงที่แล้ว ใช้อัตราส่วนจุลินทรีย์ 1 ลิตร ต่อนํ้าเสีย 5,000-10,000 ลิตร
nopalert.1977@gmail.com www.nopalert.com  02-928-5880-1