เกี่ยวกับเรา

ห้างหุ้นส่วนจํากัด นพเลิศ ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต-ออกแบบ และจัดจําหน่ายระบบบําบัดน้ำเสียต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีเติมอากาศทั้งบนผิวน้ำ และใต้น้ำ ทั้งนี้การใช้งานสามารถใช้ได้ตั้งแต่ในระดับที่พักอาศัย, เกษตรกรรม จนถึงอุตสาหกรรมบําบัดน้ําเสียขนาดใหญ่ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับ ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก รวมทั้งรับออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบํารุง เครื่องเติมอากาศทุกประเภท พร้อมบริการหลังการขาย จากผู้เชี่ยวชาญที่มี ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ห้างหุ้นส่วนจํากัด นพเลิศ ก่อตั้งในปี พ.ศ.2552 เพื่อดําเนินธุรกิจ การผลิต ออกแบบ จําหน่าย ติดตั้ง และซ่อมบํารุง เครื่องมือ อุปกรณ์ทุกชนิดเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ำเสียโดยการเติมอากาศในน้ำ

เรายินดีให้คําปรึกษากับลูกค้าทุกท่านในเรื่องระบบบําบัดน้ำเสียโดยการเติมอากาศในน้ำ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและ ความต้องการของลูกค้าเป็นสําคัญ