ผลงาน

กลุ่มงานราชการ เทศบาล ต่างๆ ทั่วประเทศ


• โครงการคลองสวยน้ำใส จากพลังงานธรรมชาติ ฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
• โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองชลประทานเลียบคลองสุขุมวิท เทศบาลบางปู จ.สมุทรปราการ
• สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ราชบุรี
• เทศบาลเขาชัยสน จ.พัทลุง
• เทศบาลเมืองเลย จ.เลย
• เทศบาลพุทไธสง จ.บุรีรัมย์
• สํานักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี
• เทศบาลตําบลเมืองการุ้ง จ.อุทัยธานี
• เทศบาลตําบลหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
• องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
• มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
• โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
• โรงพยาบาลคําม่วง จ.กาฬสินธุ์
• โรงพยาบาลลานสัก จ.อุทัยธานี
• และอื่นๆ อีกมากมาย

 

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ทั่วประเทศ

• การยางแห่งประเทศไทย
• องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
• นิคมอุตสหกรรมเกตเวย์
• บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
• บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
• บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน)
• บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
• บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด
• บริษัท ศรีตรังแอโกรดินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
• บริษัท โนเบิลเท็กไทล์การย้อม จํากัด
• บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน)
• บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
• บริษัท นาลโกอินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัด
• Mondelez International (Thailand) Co., Ltd
• และ อื่นๆ อีกมากมาย

 

ภาพตัวอย่างผลงาน